Política de privacitat

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Respectant el que estableix la legislació vigent, TAX & IURE ASSESSORS, SL (en endavant, també lloc web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat a el risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, respecta les normes següents:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
 • El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD).
 • La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides a TAX & IURE ASSESSORS, SL és: TAX & IURE ASSESSORS, SL, proveïda de NIF: B55617559 i inscrita en: Registre mercantil de __ amb les següents dades registrals: tom, foli, full, el representant és: TAX & IURE ASSESSORS, SL (en endavant, responsable del tractament). Les seues dades de contacte són les següents:

Adreça Carrer Mestre Fargas, núm. 79, 2n. 43540 La Ràpita (Tarragona). Telèfon de contacte: 877 915 536. Correu electrònic: info@taxiure.com

Registre de dades de caràcter personal

En compliment del que estableix el RGPD i la LOPD-GDD, l’informem que les dades personals recollides per TAX & IURE ASSESSORS, SL mitjançant els formularis facilitats a les seues pàgines quedaran incorporades i seran tractades en el nostre fitxers per tal de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre TAX & IURE ASSESSORS, SL i l’usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest ompli, o per atendre una sol·licitud o consulta d’aquest. Així mateix, de conformitat amb el que preveu el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que sigui aplicable l’excepció prevista en l’article 30.5 de l’RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seues finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establertes en el RGPD.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’usuari se sotmetrà als següents principis recollits en l’article 5 de l’RGPD i en l’article 4 i següents de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’usuari prèvia informació completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals són tractats.
 • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzats.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeti la identificació de l’usuari durant el temps necessari per als fins del seu tractament.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seua seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten a TAX & IURE ASSESSORS, SL són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 de l’RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment.TAX & IURE ASSESSORS, SL es compromet a demanar el consentiment exprés i verificable de l’usuari per al tractament de les seues dades personals per a un o diversos fins específics.

L’usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del lloc web.

En les ocasions en què l’usuari pugui o hagi de facilitar les seues dades a través de formularis per fer-hi consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del lloc web, se l’informarà en cas que la formalització sigui obligatòria pel fet que sigui imprescindible per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Finalitats del tractament a què es destinen les dades personals

Les dades personals són recollides i gestionades per TAX & IURE ASSESSORS, SL amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el lloc web i l’usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest últim ompli o per atendre una sol·licitud o consulta.

Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social de TAX & IURE ASSESSORS, SL, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el contingut ofert a l’usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel lloc web.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’usuari sobre la finalitat o finalitats específiques del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l’ús o usos que es donarà a la informació recopilada.

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per a les finalitats del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el termini següent: el temps necessari per complir amb la finalitat de la seua recollida, així com per al compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades. Sense perjudici que la conservació sigui necessària per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions; sempre que ho permeti la legislació aplicable, o fins que l’usuari en sol·liciti la supressió.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’usuari seran compartits amb els destinataris o categories de destinataris següents:

Allotjament web: Les dades s’emmagatzemen a Barcelona, Espanya, dins de la Unió Europea (UE).

En cas que el responsable del tractament tingui la intenció de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’usuari sobre el tercer país o organització internacional al qual es té la intenció de transferir les dades, així com de l’existència o absència d’una decisió d’adequació de la Comissió.

Dades personals de menors d’edat

Respectant el que estableixen els articles 8 de la RGPD i 7 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el consentiment per al tractament de les seues dades personals de forma lícita a TAX & IURE ASSESSORS, SL. Si es tracta d’un menor de 14 anys, caldrà el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura que ho hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

TAX & IURE ASSESSORS, SL es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

El lloc web disposa d’un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, en ser la transmissió de les dades entre el servidor i l’usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.

No obstant això, pel fet que TAX & IURE ASSESSORS, SL no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o d’altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el responsable del tractament es compromet a comunicar a l’usuari sense dilació indeguda quan passi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l’article 4 de l’RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel responsable del tractament, qui es compromet a informar de i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals

L’usuari té dret sobre TAX & IURE ASSESSORS, SL i podrà, per tant, exercir davant el responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals:

 • Dret d’accés: És el dret de l’usuari a obtenir confirmació de si TAX & IURE ASSESSORS, SL està tractant o no les seues dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seues dades concretes de caràcter personal i del tractament que TAX & IURE ASSESSORS, SL hagi realitzat o realitzi, així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i dels destinataris de les comunicacions realitzades o previstes.
 • Dret de rectificació: És el dret de l’usuari que es modifiquin les seues dades personals, que siguin inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incompletes.
 • Dret de supressió (“el dret a l’oblit”): És el dret de l’usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seues dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits o tractats; l’usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l’usuari s’oposi al tractament i no hi hagi un altre motiu legítim per continuar amb aquest; les dades personals hagin estat tractats il·lícitament; les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtingudes producte d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seua aplicació, ha d’adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’usuari a limitar el tractament de les seues dades personals. L’usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seues dades personals; el tractament sigui il·lícit; el responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’usuari ho necessiti per fer reclamacions, i quan l’usuari s’hagi oposat al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En el cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’usuari tindrà dret a rebre del responsable del tractament les seues dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
 • Dret d’oposició: És el dret de l’usuari que no es dugui a terme el tractament de les seues dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part de TAX & IURE ASSESSORS, SL.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seues dades personals, incloent-hi l’elaboració de perfils existent, llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

Així doncs, l’usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al responsable del tractament amb la referència “RGPD-taxiure.com”, especificant:

 • Nom, cognoms de l’usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’admeti la representació, també serà necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa l’usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que n’acrediti la identitat.
 • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
 • Domicili a efecte de notificacions.
 • Data i signatura de la persona sol·licitant.
 • Tot document que acrediti la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt podrà enviar-se a la direcció i / o correu electrònic següent:

Adreça postal: Carrer Mestre Fargas, núm. 79, 2n. 43540 La Ràpita (Tarragona). Correu electrònic: info@taxiure.com

Enllaços a llocs web de tercers

El lloc web pot incloure enllaços o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de TAX & IURE ASSESSORS, SL, i que per tant no són operats per TAX & IURE ASSESSORS, SL. Els titulars d’aquests llocs web de disposar de les seues pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

Reclamacions davant l’autoritat de control

En cas que l’usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què s’estan tractant les seues dades personals, té dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular, a l’Estat en el qual tingui la residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

II. POLÍTICA DE COOKIES

L’accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari -en els diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar- perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable i no malmeten el dispositiu de navegació.

Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per l’usuari durant la seua visita al lloc web per tal de reconèixer-lo com a usuari i personalitzar la seua experiència i l’ús del lloc web, i poden també, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors.

La informació recollida a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al lloc web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el lloc web i els llocs visitats just abans i després. No obstant això, cap cookie permet que pugui contactar-se amb el número de telèfon de l’usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l’usuari o robar informació personal. L’única manera que la informació privada de l’usuari formi part de l’arxiu cookie és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

Les cookies que permeten identificar una persona es consideren dades personals. Per tant, els serà d’aplicació la política de privacitat anteriorment descrita. En aquest sentit, per a utilitzar-les caldrà el consentiment de l’usuari. Aquest consentiment s’ha de comunicar, d’acord amb una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, removible i documentat.

Cookies pròpies

Són aquelles cookies que són a l’ordinador o dispositiu de l’usuari i gestionades exclusivament per TAX & IURE ASSESSORS, SL per a un millor funcionament del lloc web. La informació que s’hi recull s’empra per millorar la qualitat del lloc web, el seu contingut i l’experiència com a usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer l’usuari com a visitant recurrent del lloc web i adaptar el contingut per oferir-li continguts que s’ajustin a les seues preferències.

Cookies de tercers

Són cookies utilitzades i gestionades per entitats externes que proporcionen a TAX & IURE ASSESSORS, SL serveis sol·licitats per ell mateix per millorar el lloc web i l’experiència de l’usuari en navegar pel lloc web. Els principals objectius per als quals s’utilitzen cookies de tercers són l’obtenció d’estadístiques d’accessos i analitzar la informació de la navegació; és a dir, com interactua l’usuari amb el lloc web.

La informació que s’obté es refereix, per exemple, al nombre de pàgines visitades, l’idioma, el lloc a què l’adreça la IP des de la qual accedeix l’usuari, el nombre d’usuaris que hi accedeixen, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que fan servir, l’operador o tipus de dispositiu des del qual es fa la visita. Aquesta informació s’utilitza per millorar el lloc web i detectar noves necessitats per oferir als usuaris un contingut i/o servei d’òptima qualitat. En tot cas, la informació es recopila de forma anònima i s’elaboren informes de tendències del lloc web sense identificar usuaris individuals.

Podeu obtenir més informació sobre les cookies, la informació sobre la privacitat, o consultar la descripció del tipus de cookies que s’utilitza, les seues principals característiques, període d’expiració, etc. en el següent(s) enllaç:

Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=es
Llegiu la nostra política de cookies.

L’entitat encarregada del subministrament de cookies podrà cedir aquesta informació a tercers, sempre que ho exigeixi la llei o sigui un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats.

Desactivar, rebutjar i eliminar galetes

L’usuari pot desactivar, rebutjar i eliminar les galetes -totalment o parcialment- instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les galetes poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre. En conseqüència, l’usuari ha d’anar a les instruccions facilitades pel navegador d’Internet que utilitzi. En el cas que rebutgi l’ús de cookies -totalment o parcialment- podrà seguir utilitzant el lloc web, si bé podrà tenir-ne limitada la utilització d’algunes de les prestacions.

També hi ha a disposició de l’usuari un tauler de configuració de cookies, al peu de la web o a la pàgina de la política de cookies.

III. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Cal que l’Usuari hagi llegit i estigui d’acord amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privadesa i de Cookies, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el responsable del tractament pugui procedir a l’ mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del Lloc Web implicarà l’acceptació de la Política de Privacitat i de Galetes de el mateix.

TAX & IURE ASSESSORS, SL es reserva el dret a modificar la seua política de privacitat i de cookies d’acord al seu propi criteri o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta política de privadesa i de cookies no seran notificats de forma explícita a l’usuari. Es recomana a l’usuari consultar aquesta pàgina de manera periòdica per estar al corrent dels canvis o actualitzacions.

Aquesta política de privacitat i de cookies va ser actualitzada el dia 18 de febrer 2021 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.